Akcja stypendialna na rok szkolny/akademicki 2020/2021

Drodzy Kandydaci,

pandemia wymusza różne zmiany. Dotyczy to również działalności Stowarzyszenia. Dla was najważniejsza zmiana dotyczy sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium.

 

Zasady i terminy składania wniosków:

- przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendium, który znajdziecie na tej stronie w zakładce stypendia i podzakładce wniosek/regulamin. Ważne, w tym roku regulamin został trochę zmieniony, dlatego, szczególnie osoby które już były naszymi stypendystami w latach poprzednich, powinny zapoznać się ze zmianami.

Składanie wniosku:

- od tego roku po raz pierwszy składamy wniosek za pośrednictwem internetu wchodząc na ten adres:

http://stypendia-dezyderego.pl 

- wniosek online należy złożyć najpóźniej do 30 sierpnia,

 

- w tym roku wyjątkowo należy, wypełniając wniosek, podać średnią ocen z całego roku. Jest to możliwe, gdyż do 30 sierpnia będziecie znali swoje średnie,

 

- również, wyjątkowo w tym roku, podając średni dochód w rodzinie prosimy podać go za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,

 

- do 9 września należy wydrukowaną i podpisaną wersją wniosku wraz z załącznikami, dostarczyć (pcztą lub osobiście) do siedziby Stowarzyszenia. Dostarczenie wniosku osobiście jest możliwe we wtorki i środy w godzinach dyżurów, tj. 12.00 - 14.00. Adres do wysyłki: ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),

 

- wysyłając lub dostarczając wypełniony wydrukowany i podpisany wniosek zależy załączyć do niego wszystkie obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe) załączniki,

 

- do 30 września Rada Oświatowa rozpatrzy złożone wnioski, zakwalifikuje kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego (rozmowy), przeprowadzi II etap (rozmowy) i pisemnie poinformuje kandydatów o wyniku postępowania,

 

- do 10 października osoby, które otrzymały stypendium będą zobowiązane do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem. W tym celu stypendyści będą musieli przybyć do siedziby Stowarzyszenia,

 

- stypendium będzie wypłacane od października 2020  do czerwca 2021, ze spłatą za wrzesień 2020,

 

- wszelkie trudności związane z wypełnieniem wniosku należy wyjaśniać w trakcie kontaktu mailowego z lic. Dariuszem Ptaszyńskim: dariuszptaszynski177@wp.pl

 

Informujemy, że od tego roku podnieśliśmy wysokość wypłacanych stypendiów, i tak:

- dla uczniów szkół podstawowych wynosi: 250 zł  (było 150 zł)

- uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi: 300 zł (do tej pory było to 200 zł)

W przypadku programów stypendiów pomostowych (na pierwszy rok nauki na studiach), kandydaci z ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych składają wnioski w terminie zgodnym z ustaleniami instytucji je przyznających (m.in. FEP - Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości). O obowiązujących terminach i procedurach składania wniosków będziemy informować na bieżąco (prosimy o śledzenie informacji na stronie Stowarzyszenia oraz na Facebooku. 

 

Bardzo ważne !!!

Stowarzyszenie zmienia strategię swojego funkcjonowania. Istotą tej zmiany jest, między innymi, kreowanie aktywnych, prospołecznych postaw stypendystów. Dlatego od przyszłego roku stypendyści będą zobowiązani do wykazania się aktywnością na rzecz swojego otoczenia, tj. miejscowości, szkoły, innej organizacji pozarządowej lub Stowarzyszenia. Oznacza to, że będziemy oczekiwali, aby po okresie otrzymywania stypendium stypendyści złożyli sprawozdania z realizacji zgłoszonego projektu. W nadchodzącym roku szkolnym/akademickim każdy stypendysta otrzyma kwotę 300 zł na realizację „mini” projektu. Co to mogłoby być poinformujemy po zakończeniu rekrutacji.