Akcja stypendialna na rok szkolny/akademicki 2021/2022

Drodzy Kandydaci,

pandemia nie odpuszcza i wymusza różne zmiany w działalności naszego Stowarzyszenia. Dla Kandydatów ubiegających się o stypendia najważniejsze jest to, że podtrzymujemy ubiegłoroczne regulacje dotyczące sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium.

 

Zasady i terminy składania wniosków:

- przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendium, który znajdziecie na tej stronie w zakładce stypendia i podzakładce wniosek/regulamin. Ważne, w tym roku regulamin został trochę zmieniony, dlatego, szczególnie osoby które już były naszymi stypendystami w latach poprzednich, powinny zapoznać się ze zmianami.

Składanie wniosku:

- od tego roku po raz pierwszy składamy wniosek za pośrednictwem internetu wchodząc na ten adres: http://stypendia-dezyderego.pl 

- wniosek online należy złożyć najpóźniej do 10 czerwca,

- w tym roku należy, wypełniając wniosek, podać średnią ocen z pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021. 

- również, w tym roku, podając średni dochód w rodzinie prosimy podać go za rok 2020 

- do 13 czerwca należy wydrukowaną i podpisaną wersją wniosku wraz z załącznikami, dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Stowarzyszenia. Dostarczenie wniosku osobiście jest możliwe we wtorki i środy w godzinach dyżurów, tj. 12.00 - 14.00. Adres do wysyłki: ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),

- wysyłając lub dostarczając wypełniony wydrukowany i podpisany wniosek zależy załączyć do niego wszystkie obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe) załączniki,

- Rada Oświatowa rozpatrzy złożone wnioski, zakwalifikuje kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego i przeprowadzi ten etap (rozmowy) oraz pisemnie poinformuje kandydatów o wyniku postępowania do 30 czerwca,

- do 10 lipca osoby, które otrzymały stypendium będą zobowiązane do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem. W tym celu stypendyści będą musieli przybyć do siedziby Stowarzyszenia,

- stypendium będzie wypłacane od września 2021  do czerwca 2022, 

- wszelkie trudności związane z wypełnieniem wniosku należy wyjaśniać kontaktując się mailowo z inż. Dariuszem Ptaszyńskim: dariuszptaszynski177@wp.pl

 

Informujemy wysokość wypłacanych stypendiów:

- dla uczniów szkół podstawowych wynosi: 250 zł  

- uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi: 300 zł

W przypadku programów stypendiów pomostowych (na pierwszy rok nauki na studiach), kandydaci z ostatnich klas szkół ponadpodstawowych składają wnioski w terminie zgodnym z ustaleniami instytucji je przyznających (m.in. FEP - Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości). O obowiązujących terminach i procedurach składania wniosków będziemy informować na bieżąco. Prosimy o śledzenie informacji na stronie Stowarzyszenia oraz na Facebooku. 

 

Bardzo ważne !!!

Od ubiegłego roku szkolnego Stowarzyszenie zmieniło strategię swojego funkcjonowania. Istotą tej zmiany jest kreowanie aktywnych, prospołecznych postaw stypendystów. Dlatego nasi stypendyści są zobowiązani do wykazania się aktywnością na rzecz swojego otoczenia, tj. miejscowości, szkoły, innej organizacji pozarządowej w tym Stowarzyszenia. Oznacza to, że będziemy oczekiwali, aby po okresie otrzymywania stypendium stypendyści złożyli sprawozdania z realizacji zgłoszonego projektu. W nadchodzącym roku szkolnym/akademickim każdy stypendysta otrzyma kwotę 300 zł na realizację „mini” projektu. W trakcie spotkania ze stypendystami, które odbędzie po zakończeniu rekrutacji poinformujemy czego mogłyby dotyczyć te projekty.