Akcja stypendialna na rok szkolny/akademicki 2023/2024

Drodzy Kandydaci,

Podtrzymujemy ubiegłoroczne regulacje dotyczące sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium.

 

Zasady i terminy składania wniosków:

- przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendium, który znajdziecie na tej stronie w zakładce stypendia i podzakładce wniosek/regulamin. Ważne, w tym roku regulamin został trochę zmieniony, dlatego, szczególnie osoby które już były naszymi stypendystami w latach poprzednich, powinny zapoznać się ze zmianami.

Składanie wniosku:

- wniosek składamy za pośrednictwem internetu wchodząc na ten adres: http://stypendia-dezyderego.pl 

- młodzież ukraińska składa wniosek, który znajduje się pod tym adresem: https://stypendiadezyderego.cal24.pl

- wniosek online należy złożyć najpóźniej do 11 czerwca (termin przedłużony),

- w tym roku należy, wypełniając wniosek, podać średnią ocen z pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023. 

- również, w tym roku, podając średni dochód w rodzinie prosimy podać go za rok 2022

- do 14 czerwca (środa), do godz. 14:00 należy wydrukowaną i podpisaną wersją wniosku wraz z załącznikami, dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Stowarzyszenia. Dostarczenie wniosku osobiście jest możliwe we wtorki i środy w godzinach dyżurów, tj. 12.00 - 14.00. Adres do wysyłki: ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),

- wysyłając lub dostarczając wypełniony wydrukowany i podpisany wniosek zależy załączyć do niego wszystkie obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe) załączniki,

- Rada Oświatowa rozpatrzy złożone wnioski, zakwalifikuje kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego i przeprowadzi ten etap (rozmowy) oraz pisemnie poinformuje kandydatów o wyniku postępowania do 20 czerwca,

- stypendium będzie wypłacane od września 2023  do czerwca 2024

- wszelkie trudności związane z wypełnieniem wniosku należy wyjaśniać kontaktując się mailowo z mgr inż. Dariuszem Ptaszyńskim: dariuszptaszynski177@wp.pl

 

Informujemy wysokość wypłacanych stypendiów:

- dla uczniów szkół podstawowych wynosi: 250 zł  

- uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi: 350 zł

W przypadku programów stypendiów pomostowych (na pierwszy rok nauki na studiach), kandydaci z ostatnich klas szkół ponadpodstawowych składają wnioski w terminie zgodnym z ustaleniami instytucji je przyznających (m.in. FEP - Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości). O obowiązujących terminach i procedurach składania wniosków będziemy informować na bieżąco. Prosimy o śledzenie informacji na stronie Stowarzyszenia oraz na Facebooku. 

 

Bardzo ważne !!!

Od dwóch lat Stowarzyszenie zmieniło strategię swojego funkcjonowania. Istotą tej zmiany jest kreowanie aktywnych, prospołecznych postaw stypendystów. Dlatego nasi stypendyści są zobowiązani do wykazania się aktywnością na rzecz swojego otoczenia, tj. miejscowości, szkoły, innej organizacji pozarządowej w tym Stowarzyszenia. Oznacza to, że będziemy oczekiwali, aby po okresie otrzymywania stypendium stypendyści złożyli sprawozdania z realizacji zgłoszonego projektu. W nadchodzącym roku szkolnym/akademickim każdy stypendysta otrzyma kwotę do 300 zł na realizację „mini” projektu. W trakcie spotkania ze stypendystami, które odbędzie po zakończeniu rekrutacji poinformujemy czego mogłyby dotyczyć te projekty.