Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Adres internetowy: www.fep.org.pl


MISJĄ Fundacji jest wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego dla gospodarki rynkowej.
FUNDACJA realizuje swoją misję poprzez:
-udzielanie pomocy finansowej instytucjom zajmującym się kształceniem mającym na względzie rozwijanie przedsiębiorczości. Pomoc ta dotyczyć powinna wyraźnie sprecyzowanych projektów;
-przyznawanie stypendiów na częściowe pokrycie kosztów studiów i szkoleń w kraju;
-organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych;
-dotowanie publikacji, przekazujących wiedzę ułatwiającą rozwój przedsiębiorczości i podnoszenie kultury ekonomicznej społeczeństwa;
-organizowanie i finansowanie konkursów przyczyniających się do rozwoju edukacji ekonomicznej;
-popieranie nauki języków obcych, a w szczególności popularyzacji terminologii przydatnej w działalności gospodarczej;
-wspieranie aktywnych metod nauczania;
-udzielanie pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania edukacji ekonomicznej w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki
rynkowej;
-wspieranie badań w zakresie problematyki edukacji na potrzeby gospodarki rynkowej.

Stowarzyszenie a Fundacja
Program Stypendiów Pomostowych powstał w odpowiedzi na trudny problem społeczny jakim jest duża dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Młodzież ze wsi, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent młodzieży studiującej. Wielu uzdolnionych młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu studiów.
Stowarzyszenie nasze współpracuje z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości od 2001 roku. Stypendium pomostowe wynosi 280 zł. Zasada jaką stosuje Fundacja jest następująca. Stowarzyszenie wypłaca 25% wysokości tego stypendium, natomiast Fundacja pozostałe 75%.
Przyznane stypendia:
- w roku akademickim 2002/2003  cztery stypendia,
- w roku akademickim 2003/2004  trzy stypendia

- w roku akademickim 2004/2005  cztery stypendia

- w roku akademickim 2005/2006  cztery stypendia

- w roku akademickim 2006/2007  trzy stypendia

- w roku akademickim 2007/2008  trzy stypendia

 - w roku akademickim 2009/2010  trzy stypendia

- w roku akademickim 2010/2011   trzy stypendia