Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego
Adres internetowy: www.batory.org.pl


Celem Fundacji im. Stefana Batorego jest wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa. Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

- wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Pragniemy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach naszego regionu, współtworzyć społeczeństwo obywatelskie. Takie, w którym obywatele czują się współodpowiedzialni za kształt demokracji i nie oczekują, że wszelkie ich sprawy załatwi państwo, ale sami organizują się wokół swoich potrzeb, przekonań, pragnień. Wspieramy zatem różne formy aktywności społecznej, przede wszystkim niezależne organizacje pozarządowe, które podejmują działania tam, gdzie rola lub możliwości państwa są niewystarczające, które przyczyniają się do angażowania obywateli w życie publiczne i wyrównywania szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych.

- propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa
Poszanowanie zasad państwa prawa, przestrzeganie przejrzystości w życiu publicznym, obrona swobód obywatelskich, praw mniejszości, kobiet, dzieci, niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców to podstawowe zasady demokracji, które chcemy upowszechniać tak w Polsce, jak i innych krajach naszego regionu. Wspieramy zatem przedsięwzięcia dotyczące edukacji prawnej i obywatelskiej, działania zapewniające dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości. Staramy się upowszechniać wiedzę i metody społecznej kontroli funkcjonowania administracji i obrony praw indywidualnych przed wszelkimi formami nadużyć ze strony władzy.

- rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
Państwa mają jasno wytyczone granice, natomiast narody i społeczeństwa powinny się przenikać i wzajemnie wzbogacać. Wspieramy więc działania sprzyjające wymianie doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i radzeniem sobie z problemami społecznymi między krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Działamy na rzecz zbliżenia między Wschodem i Zachodem i przeciwstawiamy się powstaniu nowej "żelaznej kurtyny" na wschodniej granicy Polski. Dążymy do wzmacniania roli inicjatyw obywatelskich w stosunkach międzynarodowych i solidarnego opowiadania się za demokracją i prawami człowieka.

W swojej działalności Fundacja:
- jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych;
- nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków;
- odpowiada na istniejące potrzeby oraz inicjuje takie przedsięwzięcia i idee, które są jeszcze słabo obecne w naszym życiu społecznym;
- przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.

Stowarzyszenie a Fundacja
Stowarzyszenie nasze współpracuje z Fundacją im. Stefana Batorego od 2000 roku w ramach programu "Równe szanse", którego celem jest wspieranie organizacji działające na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z mniejszych miejscowości i uboższych środowisk, a także poszerzania możliwości kształcenia oraz przeciwdziałania izolacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Nasz program stypendialny adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kościańskiego.

Przyznane dotacje:
- na rok szkolny 2001/2002 Fundacja Batorego przyznała dotację - 42.000 zł.,
- na rok szkolny 2002/2003 Fundacja Batorego przyznała dotację - 17.320 zł.
- na rok szkolny 2003/2004 Fundacja Batorego przyznała dotację -  20.000 zł,

- na rok szkolny 2004/2005 Fundacja Batorego przyznała dotację - 20.000 zł,

- na rok szkolny 2006/2007 Fundacja Batorego przyznała dotację -18.700 zł,

- na rok szkolny 2007/2008 Fundacja Batorego przyznała dotację - 20.000 zł,

- na rok szkolny 2008/2009 Fundacja Batorego przyznała dotację - 20.000 zł,
- na rok szkolny 2009/2010 Fundacja Batorego przyznała dotację - 16.400 zł,
- na rok szkolny 2010/2011 Fundacja Batorego przyznała dotację - 20.000 zł,
- na rok szkolny 2011/2012 Fundacja Batorego przyznała dotację - 20.000 zł,