Statut Stowarzyszenia

STATUT

Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego

Tekst jednolity

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Kościan.

 

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4

  1. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie.
  2. Ustanawianie i używanie odznak odbywa się na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 5

   Celem działania Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie:

a)      Wspierania zdolnych i ambitnych uczniów oraz studentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju.

b)      Promowania wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty.

c)      Skupienia wokół idei Stowarzyszenia twórców, przedstawicieli nauki i kultury z kraju i zagranicy.

d)      Edukacji dzieci i młodzieży.

e)      Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

f)       Działań na rzecz integracji europejskiej.

 

§ 6

 

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez:

a)      Rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania wiedzy i wykształcenia.

b)      Prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.

c)      Udzielanie pomocy osobom i instytucjom działającym na rzecz oświaty.

d)      Dofinansowywanie przedsięwzięć służących podnoszeniu wiedzy i umiejętności przez młodzież.

e)      Przyznawanie pomocy materialnej uczniom i studentom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

f)       Wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie idei Stowarzyszenia.

g)      Organizację warsztatów, spotkań, seminariów przybliżających ideę integracji europejskiej.

 

2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdyż w szczególności prowadzi działalność statutową na rzecz określonej grupy podmiotów, tj. wybitnie uzdolnionej młodzieży pochodzącej ze środowisk niezamożnych,

1) działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia jest nieodpłatna w zakresie:

a)      działalności organizacji członkowskich – Stowarzyszenie Oświatowe realizuje zadania w zakresie wspierania zdolnych i ambitnych uczniów oraz studentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnego rozwoju, przyznaje pomoc materialną uczniom i studentom,

b)      kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia – Stowarzyszenie prowadzi wszelkie przedsięwzięcia służące rozwojowi oświaty,

c)      kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia – Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży,

d)      działalności pozostałych organizacji członkowskich – Stowarzyszenie organizuje działania na rzecz integracji europejskiej,

e)      działalności pozostałych organizacji członkowskich – Stowarzyszenie wspiera inicjatywy mające na celu propagowanie idei Stowarzyszenia,

f)       działalności pozostałych organizacji członkowskich -  Stowarzyszenie organizuje warsztaty, spotkania, seminaria przybliżające ideę integracji europejskiej,

2) działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia jest odpłatna w zakresie:

a)      kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia – Stowarzyszenie organizuje kursy komputerowe,

b)      nauki języków obcych – Stowarzyszenie organizuje kursy językowe.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z   własnych działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

 

2.      Wysokość składki członkowskiej deklarują członkowie Stowarzyszenia wypełniając deklarację członkowską.

 

3.      Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

 

4.      Zebrany fundusz służy realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

5.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

6.      Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między  członków Stowarzyszenia.

 

7.       Działalność gospodarcza  prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z niej przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

 

8.      Zabrania się

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)      przekazywania majątku na rzecz jego członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d)      zakupu lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie  jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§ 7

      Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      Zwyczajnych,

b)      Wspierających,

c)      Honorowych.

§ 8

1.      Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wszyscy, którzy identyfikują się z celami, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie oraz złożą pisemną deklarację i opłacą zadeklarowaną przez siebie składkę członkowską.

2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i opłaca zadeklarowaną przez siebie składkę członkowską.

3.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizowania celów Stowarzyszenia.

4.      Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie, w trybie uchwały na wniosek Zarządu.

 

§ 9

      Członkom zwyczajnym przysługuje:

a)      Czynne i bierne prawo wyborcze.

b)      Prawo zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

c)      Prawo udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

 

§ 10

 

1.      Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa określone w § 9 niniejszego statutu, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.      Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał Organów Stowarzyszenia.

 

§ 11

    Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)      Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

b)      Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

c)      Regularnie opłacać składkę.

d)      Propagować idee i cele Stowarzyszenia.

 

§ 12

        1.  Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a)      Śmierci członka.

b)      Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.

c)      Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu:

-    nieopłacania składki przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

-    nieprzestrzegania postanowień statutu,

-    działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od  zawiadomienia o skreśleniu.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§ 13

       Organami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie

b)      Zarząd

c)      Rada Oświatowa

d)      Komisja Rewizyjna

§ 14

1.      Wybory do Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2.      Kadencja Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

3.      Kooptacja nie więcej niż ½  składu Zarządu, Rady Oświatowej, Komisji Rewizyjnej następuje na najbliższym Walnym Zebraniu.

4.      Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby w pierwszym terminie,  po upływie 30 minut, odbywa się Walne Zebranie w drugim terminie. W trakcie głosowania w drugim terminie decyzje są również podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

5.      Członkowie Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 15

1. Walne Zebranie członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)      uchwalanie statutu i dokonywanie w nim zmian.

b)      uchwalanie programu działalności i budżetu

c)      wybór i odwoływanie członków Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej.

d)      ocena działalności Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej.

e)      przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej.

f)       udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

g)      uchwalanie regulaminu przyznawania pomocy materialnej.

h)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

i)        podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia.

j)        podejmowanie decyzji o przeznaczeniu rocznego wyniku finansowego Stowarzyszenia po zakończeniu roku obrachunkowego.

3.      W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie. Z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni, natomiast z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

4.      Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku zebrania członkowie winni otrzymać przynajmniej 14 dni przed   terminem zebrania.

5.      Walne Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

6.      Walne Zebranie może zostać zwołane także na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na pisemne żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

 

                              ZARZĄD 

 

§ 16

 

1.      Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i kieruje jego bieżącą działalnością w okresie kadencji.

2.      W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i Rady  Oświatowej.

3.      Zarząd może zapraszać na swoje posiedzenia osoby nie będące jego członkami z głosem doradczym.

4.      W skład Zarządu wchodzi 7 osób.

5.      Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, dwóch zastępców, skarbnika, sekretarza.

6.      Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7.      Do zakresu działania Zarządu należy:

a)      zwoływanie Walnych Zebrań.

b)      wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania.

c)      opracowywanie programu Stowarzyszenia.

d)      opracowanie projektu budżetu

e)      reprezentowanie Stowarzyszenia.

f)       składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu.

g)      kierowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

h)&n