Dokumenty

Statut >

Deklaracja założycieli > 

Deklarcja członkowska (załączona pod tekstem) 

 

STATUT Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego
Tekst jednolity

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Kościan.

 § 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4

Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie.
Ustanawianie i używanie odznak odbywa się na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

   Celem działania Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie:

a)      Wspierania zdolnych i ambitnych uczniów oraz studentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju.

b)      Promowania wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty.

c)      Skupienia wokół idei Stowarzyszenia twórców, przedstawicieli nauki i kultury z kraju i zagranicy.

d)      Edukacji dzieci i młodzieży.

e)      Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

f)       Działań na rzecz integracji europejskiej.

§ 6

  1. Realizacja celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez:

a)      Rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania wiedzy i wykształcenia.

b)      Prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.

c)      Udzielanie pomocy osobom i instytucjom działającym na rzecz oświaty.

d)      Dofinansowywanie przedsięwzięć służących podnoszeniu wiedzy i umiejętności przez młodzież.

e)      Przyznawanie pomocy materialnej uczniom i studentom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

f)       Wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie idei Stowarzyszenia.

g)      Organizację warsztatów, spotkań, seminariów przybliżających ideę integracji europejskiej.

 2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, gdyż w szczególności prowadzi działalność statutową na rzecz określonej grupy podmiotów, tj. wybitnie uzdolnionej młodzieży pochodzącej ze środowisk niezamożnych,

1) działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia jest nieodpłatna w zakresie:

a)      działalności organizacji członkowskich – Stowarzyszenie Oświatowe realizuje zadania w zakresie wspierania zdolnych i ambitnych uczniów oraz studentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnego rozwoju, przyznaje pomoc materialną uczniom i studentom,

b)      kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia – Stowarzyszenie prowadzi wszelkie przedsięwzięcia służące rozwojowi oświaty,

c)      kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia – Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży,

d)      działalności pozostałych organizacji członkowskich – Stowarzyszenie organizuje działania na rzecz integracji europejskiej,

e)      działalności pozostałych organizacji członkowskich – Stowarzyszenie wspiera inicjatywy mające na celu propagowanie idei Stowarzyszenia,

f)       działalności pozostałych organizacji członkowskich - Stowarzyszenie organizuje warsztaty, spotkania, seminaria przybliżające ideę integracji europejskiej,

2) działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia jest odpłatna w zakresie:

a)      kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia – Stowarzyszenie organizuje kursy komputerowe,

b)      nauki języków obcych – Stowarzyszenie organizuje kursy językowe.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z  własnych działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

 2.      Wysokość składki członkowskiej deklarują członkowie Stowarzyszenia wypełniając deklarację członkowską.

 3.      Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

 4.      Zebrany fundusz służy realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.

 5.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 6.      Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między  członków Stowarzyszenia.

 7.       Działalność gospodarcza  prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z niej przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

 8.      Zabrania się

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)      przekazywania majątku na rzecz jego członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d)      zakupu lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie  jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

      Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      Zwyczajnych,

b)      Wspierających,

c)      Honorowych.

§ 8

1.      Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wszyscy, którzy identyfikują się z celami, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie oraz złożą pisemną deklarację i opłacą zadeklarowaną przez siebie składkę członkowską.

2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i opłaca zadeklarowaną przez siebie składkę członkowską.

3.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizowania celów Stowarzyszenia.

4.      Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie, w trybie uchwały na wniosek Zarządu.

 

§ 9

      Członkom zwyczajnym przysługuje:

a)      Czynne i bierne prawo wyborcze.

b)      Prawo zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

c)      Prawo udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

 

§ 10

 1.      Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa określone w § 9 niniejszego statutu, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.      Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał Organów Stowarzyszenia.

 

§ 11

    Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)      Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

b)      Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

c)      Regularnie opłacać składkę.

d)      Propagować idee i cele Stowarzyszenia.

 

§ 12

        1.  Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a)      Śmierci członka.

b)      Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.

c)      Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu:

-    nieopłacania składki przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

-    nieprzestrzegania postanowień statutu,

-    działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od  zawiadomienia o skreśleniu.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY STOWARZYSZENIA

 § 13

       Organami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie

b)      Zarząd

c)      Rada Oświatowa

d)      Komisja Rewizyjna

§ 14

1.      Wybory do Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2.      Kadencja Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

3.      Kooptacja nie więcej niż ½  składu Zarządu, Rady Oświatowej, Komisji Rewizyjnej następuje na najbliższym Walnym Zebraniu.

4.      Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby w pierwszym terminie,  po upływie 30 minut, odbywa się Walne Zebranie w drugim terminie. W trakcie głosowania w drugim terminie decyzje są również podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

5.      Członkowie Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie.

 

WALNE ZEBRANIE
§ 15

1. Walne Zebranie członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)      uchwalanie statutu i dokonywanie w nim zmian.

b)      uchwalanie programu działalności i budżetu

c)      wybór i odwoływanie członków Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej.

d)      ocena działalności Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej.

e)      przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Rady Oświatowej i Komisji Rewizyjnej.

f)       udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

g)      uchwalanie regulaminu przyznawania pomocy materialnej.

h)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

i)        podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia.

j)        podejmowanie decyzji o przeznaczeniu rocznego wyniku finansowego Stowarzyszenia po zakończeniu roku obrachunkowego.

3.      W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie. Z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni, natomiast z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

4.      Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku zebrania członkowie winni otrzymać przynajmniej 14 dni przed   terminem zebrania.

5.      Walne Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

6.      Walne Zebranie może zostać zwołane także na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na pisemne żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD 

§ 16

1.      Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i kieruje jego bieżącą działalnością w okresie kadencji.

2.      W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i Rady  Oświatowej.

3.      Zarząd może zapraszać na swoje posiedzenia osoby nie będące jego członkami z głosem doradczym.

4.      W skład Zarządu wchodzi 7 osób.

5.      Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, dwóch zastępców, skarbnika, sekretarza.

6.      Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7.      Do zakresu działania Zarządu należy:

a)      zwoływanie Walnych Zebrań.

b)      wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania.

c)      opracowywanie programu Stowarzyszenia.

d)      opracowanie projektu budżetu

e)      reprezentowanie Stowarzyszenia.

f)       składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu.

g)      kierowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

 

 

 

Deklaracja członków założycieli

Wydobywać z mas ludu zdatną młodzież, a wykrywszy jej talenta, obrócić ją na pożytek kraju, dając pomoc i stosówny kierunek jej wykształceniu, jest celem zawięzującego się Towarzystwa.
(ze Statutu Towarzystwa Naukowej Pomocy dla młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego).

Wykształcenie jest wartością. Dostęp do wykształcenia nie może być limitowany. Obowiązkiem każdego nowoczesnego społeczeństwa jest wypracowanie mechanizmów rejestrowania, wspierania i promowania jednostek wybitnych.

Konstatacje te winny być punktem wyjścia w dyskusji na temat powołania Stypendium Oświatowego m. Kościana im. Dezyderego Chłapowskiego. Akceptując przemiany jakie dokonały się w Polsce po roku 1989, chcemy zauważać zjawiska negatywne, które im towarzyszą. Jednym z nich jest fikcja bezpłatnego dostępu do wykształcenia. Oświata, która z różnych względów nie doczekała się jak dotąd zmian o charakterze systemowym i ustrojowym, na swój sposób przeprowadza tę "reformę". W konsekwencji za wykształcenie trzeba płacić. Niestety im wyższy poziom aspiracji edukacyjnych tym szybciej rosną koszty. Dla wielu młodych ludzi i ich rodziców dylemat czy pozwolić swym dzieciom kształcić się w szkole zawodowej czy szkole średniej, staje się problemem natury finansowej a nie natury życiowej. Zjawisko to nasila się gdy decyzja dotyczy podjęcia studiów.

Nie zgadzamy się z tym dylematem. Jest to dylemat krzywdzący młodzież i zubażający społeczeństwo jako całość. Chcemy aby miarą naszej obecności w Europie był również poziom wykształcenia młodzieży, dostęp do tegoż wykształcenia, a w konsekwencji wzrost poziomu kompetencji technicznej, cywilizacyjnej i kulturowej młodego pokolenia Polaków.
Tworząc Stowarzyszenie, sięgamy do wielkopolskiej tradycji, którą uosabia postać Karola Marcinkowskiego i założone przez niego w roku 1841 Towarzystwo Naukowej Pomocy. Członkami założycielami byli wówczas demokratycznie nastawieni przedstawiciele ziemiaństwa, duchowieństwa, inteligencji i mieszczaństwa. Na terenie powiatu kościańskiego z tradycją pracy organicznej wiąże się postać Gen. Dezyderego Chłapowskiego, wielkiego patrioty, osoby wrażliwej na wartości społeczne. W uznaniu zasług tego wielkiego Polaka, Wielkopolanina i obywatela ziemi kościańskiej Towarzystwo Gospodarcze Wielkiego Księstwa Poznańskiego zebrało z dobrowolnych ofiar fundusz, który nazwano Stypendialnym Funduszem im. Generała Dezyderego Chłapowskiego Odsetki z niego miały być przeznaczone na stypendia dla niezamożnej młodzieży, która kształciła się w zawodzie rolnika. Pierwszego stypendystę wyznaczono w roku 1883. Do tej idei nawiązujemy powołując do życia Stowarzyszenie i nadając mu imię Generała Dezyderego Chłapowskiego

Samorząd terytorialny uzyskując podmiotowość po roku 1989 realizuje głównie te zadania, które są najbliższe mieszkańcom naszych "małych ojczyzn". Wśród tych zadań jednym z najważniejszych jest stwarzanie warunków, w których młodzież mogłaby zdobywać wykształcenie. Zaniedbania w dziedzinie bazy materialnej i lokalowej jakie odziedziczyły samorządy po minionym okresie są ogromne, ich przezwyciężenie pochłania większość środków gmin przeznaczonych w budżetach na oświatę. Mimo to jesteśmy przekonani, że samorządy stać na to aby uczynić jeszcze jeden krok w rozwiązywaniu tych problemów. Podjęcie tej inicjatywy przez Radę Miasta Kościana będzie w naszym przekonaniu miarą nowoczesnego myślenia radnych o młodzieży i wykształceniu. Krokiem tym winno być wydzielenie ze skromnego budżetu dodatkowych środków, które wspierałyby młodzież wybitnie uzdolnioną. Zwracamy się z więc do Was szanowni Radni o to abyście wpisali się w tę inicjatywę przeznaczając odpowiednie środki na ten cel.

Stypendium przeznaczone jest dla młodzieży wybitnie uzdolnionej, która z uwagi na trudna sytuację materialną swoich rodziców i opiekunów zmuszona jest do przerwania swojej edukacji poniżej swoich uzdolnień, gdyż nikt nie jest w stanie ponieść kosztów tej edukacji. Mamy świadomość, że również w naszym mieście jest wiele rodzin, które nie są w stanie pokryć swoim dzieciom kosztów edukacji. Rodzicom tej młodzieży zamierzamy pomóc tworząc Stowarzyszenie.

To, ilu młodym ludziom uda nam się pomóc zależy od tego czy wokół tej idei uda nam się skupić osoby i instytucje, które przeznaczając środki na ten cel pokażą nam, że identyfikują się z tą ideą. Zależy nam aby zamysł nasz trafił do maksymalnie szerokiego grona osób mogących służyć wsparciem tej idei. Mamy tu na myśli przedstawicieli władz miejskich i oświatowych, przedstawicieli środowisk finansowych i środowisk biznesu. Od środowiska nauczycielskiego i instytucji pomocy społecznej oczekujemy pomocy w docieraniu do takich osób czy sytuacji, które spełniałyby kryteria pozwalające im ubiegać się o stypendium. Chcielibyśmy aby opieką instytucjonalną i organizacyjną sprawowała Rada Miejska jako instytucja władzy lokalnej. Takie ulokowanie Stowarzyszenia chronić ma tę inicjatywę przed jej sezonowością i koniukturalizmen i gwarantować ciągłość tych działań. Nie możemy sobie pozwolić na to aby rozbudzone nadzieje i aspiracje zostały przekreślone przez brak entuzjazmu dorosłych. Dlatego uważamy, że należy stworzyć system który będzie gwarantował to, że kto raz uzyska stypendium, to otrzymywał je będzie tak długo jak długo będzie się kształcił, bądź spełniał kryteria w oparciu o które przyznano mu stypendium.

Jak już wspomnieliśmy, inicjatywą naszą chcielibyśmy zainteresować przedstawicieli środowisk finansów i biznesu, by i oni mogli włączyć się do tej wspólnej sprawy. Wspomniane już Towarzystwo Naukowej Pomocy skupiało wokół siebie tak wybitne postaci ówczesnego świata przedsiębiorców jakim był Hipolit Cegielski. Nie mamy wątpliwości, że do tej świetnej tradycji wielkopolskiego społecznikostwa jesteśmy w stanie i dzisiaj nawiązać. O ile wówczas działalność Towarzystwa nastawiona była na kształcenie polskich kadr intelektualnych w odpowiedzi na politykę germanizacyjną zaborcy, o tyle obecnie, również należy kształcić nowocześnie myślące pokolenia Polaków, które bez kompleksów podejmą wyzwanie jakim jest obecność w jednoczącej się Europie.

Jesteśmy przekonani, że stać nas na taki moralny, intelektualny i materialny wysiłek aby podjąć to wyzwanie i w decyzji tej wytrwać.
Członkowie Założyciele